Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van

Van Buuren Zaandam B.V. (Kikkertweg 15, 1521 RE Wormerveer; KVK: 35015725)

1. Aanbieding

Alle bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en aanbieding tot het verrichten van leveringen en/of diensten, voor zover hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk door partijen wordt afgeweken. Alle aanbiedingen, verkopen en leveringen, alsmede opgegeven prijzen en leveringstijden zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen. Alle afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, kleuren etc. gelden slechts bij benadering. Tekeningen, berekeningen, fotokopieën, beschrijvingen, modellen, monsters en eventuele bescheiden en bijlagen, betrekking hebbende op een aanbieding, worden geacht deel uit te maken van deze aanbieding en blijven ons eigendom. Zij mogen zonder uitdrukkelijke toestemming nimmer worden gekopieerd aan derden worden getoond of afgegeven, bekend gemaakt of gebruikt worden en dienen op ons verzoek terstond te worden teruggegeven.

2. Opdracht

Een overeenkomst wordt geacht eerst tot stand te zijn gekomen, wanneer de opdracht door ons schriftelijk is bevestigd, dan wel met de levering een aanvang is gemaakt. Afspraken met of toezeggingen door onze vertegenwoordigers of ondergeschikten zijn voor ons niet bindend, tenzij deze nadere afspraken of toezeggingen schriftelijk door ons zijn bevestigd.

3. Levering

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen met een netto factuurbedrag boven € 150,- inclusief verpakking en franco huis. Bij leveringen voor een nettobedrag lager dan € 150,- wordt een toeslag van vracht en administratiekosten in rekening gebracht. Toeslag op kleine orders wordt niet berekend voor goederen, die contant worden betaald en aan ons magazijn worden afgehaald. Speciale of dure emballage, zoals kisten, haspels en dergelijke, wordt in rekening gebracht, doch voor het berekende bedrag teruggenomen, mits deze emballage uiterlijk binnen veertien dagen na aflevering franco aan ons wordt teruggezonden en onbeschadigd wordt terugontvangen.

4. Transportschade

Verzending van goederen geschiedt voor risico van de koper. Transportschade en/of manco's dienen door de afnemers onmiddellijk bij aankomst aan de vervoerder gemeld te worden met inachtneming van de daarvoor geldende aanwijzingen van de vervoerder.

5. Reclames, garantie, retourzendingen

Reclames kunnen slechts, indien zij uiterlijk binnen acht dagen na de levering schriftelijk te onzer kennis zijn gebracht, in behandeling worden genomen. Indien aan een reclame na verloop van voormelde termijn aandacht wordt geschonken, geschiedt zulks geheel onverplicht zonder dat de koper daaraan enig recht kan ontlenen. Goederen, ten aanzien waarvan binnen de garantietermijn wegens fabricage— of materiaalfouten een beroep op garantie wordt gedaan, moeten met een duidelijke omschrijving van de klacht onmiddellijk franco aan ons worden opgezonden. De beoordeling of deze goederen al dan niet voor vervanging of vergoeding in aanmerking komen, berust uitsluitend bij ons, terwijl ontbinding van de desbetreffende overeenkomst uit dezen hoofde is uitgesloten. Garantie geldt slechts binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Op onderdelen, welke door ons van derden zijn betrokken, wordt nimmer meer garantie gegeven dan die, welke de desbetreffende leverancier aan ons verleent. Nimmer wordt garantie gegeven ten aanzien van gebreken, die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van voorschriften, welke de overheid inzake de aard of de kwaliteit van toegepaste materialen heeft gesteld of zal stellen.

Zonder onze voorafgaande toestemming mogen goederen nimmer worden teruggezonden, zulks uitgezonderd het geval, dat onzerzijds niet is geleverd conform de aanbieding en koper de goederen niet alsnog wenst te behouden. Indien terugzending is of wordt toegestaan, worden de goederen slechts teruggenomen en wordt de koper voor hetgeen hem in rekening is gebracht slechts gecrediteerd, mits de goederen uiterlijk binnen acht dagen na de afzending in onbeschadigde toestand,in de originele verpakking en onder overlegging van de bijgesloten pakbon ons weer bereiken. Garantie houdt nimmer meer in dan vervanging van het geleverde of terugbetaling van hetgeen voor de levering werd berekend.

6. Betaling, eigendomsvoorbehoud

Betaling dient te geschieden volgens overeenkomst en binnen de termijnen, daarbij of op de factuur gesteld. Indien betaling niet binnen de overeengekomen of de op de factuur vermelde termijn plaatsvindt, is de koper een rentevergoeding verschuldigd van 1 percent per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag vanaf de dag, waarop de betaling had dienen plaats te vinden tot aan de dag der algemene voldoening, zonder dat hiervoor enige voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling vereist zijn. Alle invorderingskosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die van de bank, van protest, retourwissel, deurwaarder en advocaat daaronder begrepen, zijn voor rekening van de koper.

Het eigendom van geleverde goederen gaat eerst op de koper over, wanneer‚ hij al hetgeen hij ter zake van de levering van deze goederen met inbegrip van eventuele rente en kosten aan ons verschuldigd is, zal hebben voldaan. Indien en voor het geval de koper aan zijn etalingsverplichtingen niet of niet tijdig voldoet, worden wij door koper onherroepelijk gemachtigd zonder in gebrekenstelling of rechterlijke tussenkomst het geleverde terug te nemen.

7. Aansprakelijkheid, overmacht

Onze aansprakelijkheid is te allen tijde uitdrukkelijk beperkt tot vervanging van hetgeen ondeugdelijk werd afgeleverd of, te onzer keuze, tot terugbetaling van hetgeen voor het geleverde aan de koper in rekening werd gebracht‚ Elke vordering tot vergoeding van bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitgesloten. Koper vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden tot vergoeding van kosten, schaden en interessen, die deze derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst instellen tegen ons, en koper is gehouden ons schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interessen, die uit rechtsvorderingen van derden voor ons kunnen ontstaan. Indien wij door of ten gevolge van overmacht blijvend of tijdelijk verhinderd worden in de nakoming van de overeenkomst, kan onzerzijds van verdere levering worden afgezien zonder dat wij tot enige vergoeding van schade, zowel directe als indirecte, gehouden zijn. Onder overmacht worden uitdrukkelijk brand, werkstaking,transportmoeilijkheden en andere ernstige storingen in ons bedrijf of van onze leveranciers begrepen. Door overmacht verliest een eventueel boetegeding haar kracht.

8. Inbreuken op rechten van derden

Indien de koper ons opdraagt artikelen te vervaardigen naar tekeningen, modellen, monsters of andere van koper afkomstige aanwijzingen, neemt de koper de volle garantie op zich, dat door deze fabricage en/of levering van deze artikelen geen merk, octrooi, handelsmodel of enig ander recht van derden wordt aangetast. Indien een derde op grond van enig beweerd recht bezwaar maakt tegen de fabricage en/of levering van bovenbedoelde artikelen, zijn wij zonder meer gerechtigd terstond de fabricage en/of de levering te staken en vergoeding van de gemaakte onkosten benevens schadevergoeding van de koper te verlangen, zonder dat wij onzerzijds tot 1 enige schadevergoeding jegens de koper gehouden zijn.,

9. Geschillen, toepasselijk recht

Alle geschillen van welke aard ook, deze overeenkomst betreffende of daarmede verband houdende, welke tussen koper en ons mochten opkomen, zullen worden berecht door de rechter tot wiens competentie onze onderneming behoort, en volgens het Nederlandse recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.